ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายคำทวี ศิลาโคตร
ครู

นางพัชยา ผลขาว
ครู

นางสาวพัชรินญา ตาสว่าง
ครู

นางสาวพลอยณะลิน สุทธิประภา
ครู