ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอธิภัทร เจริญบุตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยวัตร คำผา

นายสุริยา ถาวร
ครู