ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอธิภัทร เจริญบุตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชัยวัตร คำผา

นายสุริยา ถาวร
ครู