ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธัญญา กลบกลิ่น
่ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรัชเดช มลิวัลย์
ครู

นายณัฐวุฒิ มายา
ครู