ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเชาวฤทธิ์ เวฬุวนารักษ์
ครู