ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจันทรานนท์ ไตรยสุทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปนัดดา แสนสุข
ครู