ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบรรณารักษ์ แถลงธรรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณรัตน์ โสมณวัฒน์