ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบรรณารักษ์ แถลงธรรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรุณรัตน์ โสมณวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1