ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอร่าม ศิรินาม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ครู

นางสาวภาวิณี อมูลราช
ครู

นางสาวศิรินญา หงส์คำ
ครู

นางสาวสร้อยสุดา นักพรรษา