ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกฤตย์ลักษณ์คณา สอนจันทร์
ครูปฐมวัย

นางสาวสุรีพร ศรีลาโคตร

นางสาวจันจิรา ทานะเวช
ครูปฐมวัย