ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายจิตตาภิบาล

ซิสเตอร์วิมลรันตน์

หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นางสาวจารุพิชญา แสนสุข
ครู

นายเชาวฤทธิ์ เวฬุวนารักษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสรักสนันท์ สว่างวงศ์
ครู

นายรัชเดช มลิวัลย์

นายชัยวัตร คำผา
ครู

นางพัชยา ผลขาว
ครู