ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางไพรินทร์ มีปัญญา
ผู้ช่วย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกัญจน์รัชต์ มลิวัลย์
ธุรการ

นางสาวจุฑาภรณ์ อินทนนท์
ทะเบียน

นางพัชยา ผลขาว
ครู