ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวิทยา ศิลาโคตร
ผู้ช่วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุริยา ถาวร
ครู

นายธัญญา กลบกลิ่น
ครู

นายรัชเดช มลิวัลย์

นางสาวอัจจิมา ป้องศรี
ครู

นางสาวรมิตา พรมดี
ครู

นางอร่าม ศิรินาม
ครู

นายอธิภัทร
ครู

นายณัฐวุฒิ มายา
ครู

นายชัยวัตร คำผา
ครู

นางสาวอุษณีย์ ไชยรักษ์
ครู

นางสาวปสุตา