ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายคำทวี ศิลาโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางจันทิดา มาตขาว
ครูวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ครู

นางสาวพรทิพย์ ดอกบัว
ครู

นางสาวพลอยณะลิน สุทธิประภา
ครู

นางสาวศิรินญา หงส์คำ
ครู

นางสาวภาวิณี อมูลราช
ครู

นางสาวบรรณารักษ์ แถลงธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววราภรณ์ สุยคำไฮ
ครู