ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นายจันทรานนท์ ไตรยสุทธิ์
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นายธัญญา กลบกลิ่น
ครู

นางสาวจันจิรา ทานะเวช
ครู

นางสาวพัชรินญา ตาสว่าง
ครู

นางสาวกัญจน์รัชต์ มลิวัลย์
ครู

นางสาวจุฑาภรณ์ อินทนนท์