ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ซิสเตอร์สมาพร พันธ์วิไล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางไพรินทร์ มีปัญญา
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายวิทยา ศิลาโคตร
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายคำทวี ศิลาโคตร
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายจันทรานนท์ ไตรยสุทธ์
หัวหน้าคณะผู้บริหาร