ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑาภรณ์ อินทนนท์
ตำแหน่ง : ทะเบียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0929136055
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
147 ม.7 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล