ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญจน์รัชต์ มลิวัลย์
ตำแหน่ง : ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การโฆษณา และประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0877978429
อีเมล์ : maliwan_20@yahoo.com
ที่อยู่ :
89 ม.2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล