ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี ศศ.บ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2555 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนวงศ์ดุริยางค์โรงเรียนซ่งแย้ทิยพา ในงานกีฬาประจำปีการศึกษา 2557
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม ประกวดมารยาท ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
3 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมมารยาทไทย ป.4-6 ปี 2557
4 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมมารยาทไทย ป.1-3 ปี 2557
5 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-3 ปี 2557
6 ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556
7 ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556
8 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่าย ปีการศึกษา 2556
9 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดประกระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายปี 2555