ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอธิภัทร เจริญบุตร
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0999090614
อีเมล์ : esan.dragon@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปี 2539 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
ปี 2544 มัธยมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
ปี 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2549 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ปี 2554 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ปี 2556 ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2551-2556 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น คณะบริหารธุรกิจ
ปี 2549-2556 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ผู้ช่วยเลขานุการ ดร.สกุลรัตน์ กมุทมาศ บัณฑิตวิทยาลัย
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ครูคอมพิวเตอร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557