ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
ทดสอบการอ่านการเขียน ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ต.ค. 63 (อ่าน 77) 24 ก.ย. 63
การสอบประเมินผลวันผลกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 วันที่ 24 และ 25 กันยายน 2563 (อ่าน 78) 05 ก.ย. 63