ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 นักเรียนระดับ อ.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 57) 03 ต.ค. 61
วันที่ 4-5 ตุลาคม 61 ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ ครั้งที่ (อ่าน 57) 03 ต.ค. 61
ประกาศการประเมินการอ่านการเขียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภา (อ่าน 128) 02 ก.ค. 61
ประกาศการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับ ป.1-ม.2 วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 (อ่าน 344) 06 มี.ค. 61
ประกาศการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 (อ่าน 297) 06 มี.ค. 61
ประกาศการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 (อ่าน 490) 15 ก.ย. 60
ประกาศ การสอบ IEP ในวันที่ 24 กค. 2560 ชัวโมงที่ 2 คาบวิชาคำสอน (อ่าน 478) 21 ก.ค. 60
ประกาศ การสอบกลางเรียนเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 25-27 กค. 2560 ระดับชั้น ป.1-ม.3 (อ่าน 425) 21 ก.ค. 60
(ประกาศ) เปิดสอนพิเศษ ระดับอนุบาล-ป.๖ ค่าเรียนพิเศษเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เรียนวันที่ ๒๗ มีนาคม-๒๘ เมษายน (อ่าน 560) 13 มี.ค. 60
วันที่ 31 มี.ค.2560 ประกาศผลสอบ และแจกเอกสารทุกระดับชั้น (อ่าน 577) 09 มี.ค. 60
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครนักเรียน โปรแกรม Intensive English Program (IEP) (อ่าน 590) 04 มี.ค. 60
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยาเป็นสถานที่ทำการทดสอบ ความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) โรงเ (อ่าน 454) 03 มี.ค. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 3-7 มีนาคม 2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 384) 02 มี.ค. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ระดับชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 470) 02 มี.ค. 60
ประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 17 พย. 2559 (อ่าน 448) 10 พ.ย. 59
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 4-7 ตุลาคม 59 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 557) 22 ก.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2557-2558 (อ่าน 410) 27 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 (อ่าน 421) 14 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.2 วันที่ 14-16 มีนาคม (อ่าน 603) 08 มี.ค. 59
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 30 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 1-2 ต.ค. 58 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง (อ่าน 849) 01 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น ป.1-6 (อ่าน 1180) 31 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 1070) 31 มี.ค. 58
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 462) 31 มี.ค. 57
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 436) 31 มี.ค. 57
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน (อ่าน 522) 31 มี.ค. 57
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานระดับประปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 486) 31 มี.ค. 57