ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2561 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สมาพร พันธ์วิไล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงธวัชชัย จันทรากาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2556 ถึง /2561