ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 227.21 KB 141
คำสั่งและกำหนดวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.04 KB 138
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.18 KB 142
ข้อมูลนักเรียน ทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.81 KB 163
โหลด Font Thai for ราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 134
คู่มือโปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 138
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.51 KB 179
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 157
คำสั่งแต่งตั้งครูเตรียมงานวันแห่งความรัก ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 177.31 KB 278
รายชื่อหนึ่งแสนครูดี ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 153
ผลรางวัลคริสมาต ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 150
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 159
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ คริสต์มาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.26 KB 195
คำสั่งแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ คริสตมาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.87 KB 157
กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.21 KB 146
คำสั่งปฏิบัติงาน วันแม่พระ 14 สิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.39 KB 244
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.71 KB 149
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 202
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2/57 155
งานทะเบียน
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 162
งานธุรการ
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 151
งานวิชาการ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/57 153
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57 150
ฝ่ายจิตตาภิบาล/งานพระพุทธศาสนา
ผังงานคริสต์มาส งานแห่ดาว 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 109.56 KB 140
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 155
กำหนดการวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.61 KB 146
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทสวดภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์สมาพร พันธ์วิไล MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.26 MB 135
คุ่มือการใช้โปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนและประจำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 529
ฟอร์ม กรอกข้อมูลนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.04 KB 164