ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 227.21 KB 97
คำสั่งและกำหนดวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.04 KB 91
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.18 KB 94
ข้อมูลนักเรียน ทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.81 KB 116
โหลด Font Thai for ราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 88
คู่มือโปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 91
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.51 KB 131
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 111
คำสั่งแต่งตั้งครูเตรียมงานวันแห่งความรัก ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 177.31 KB 230
รายชื่อหนึ่งแสนครูดี ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 107
ผลรางวัลคริสมาต ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 100
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 111
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ คริสต์มาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.26 KB 142
คำสั่งแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ คริสตมาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.87 KB 104
กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.21 KB 99
คำสั่งปฏิบัติงาน วันแม่พระ 14 สิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.39 KB 191
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.71 KB 102
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 157
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2/57 108
งานทะเบียน
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 115
งานธุรการ
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 103
งานวิชาการ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/57 106
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57 102
ฝ่ายจิตตาภิบาล/งานพระพุทธศาสนา
ผังงานคริสต์มาส งานแห่ดาว 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 109.56 KB 92
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 106
กำหนดการวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.61 KB 97
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทสวดภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์สมาพร พันธ์วิไล MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.26 MB 90
คุ่มือการใช้โปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนและประจำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 385
ฟอร์ม กรอกข้อมูลนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.04 KB 117