ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 227.21 KB 487
คำสั่งและกำหนดวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.04 KB 483
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.18 KB 486
ข้อมูลนักเรียน ทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.81 KB 508
โหลด Font Thai for ราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 477
คู่มือโปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 482
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.51 KB 523
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 502
คำสั่งแต่งตั้งครูเตรียมงานวันแห่งความรัก ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 177.31 KB 627
รายชื่อหนึ่งแสนครูดี ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 500
ผลรางวัลคริสมาต ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 492
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 502
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ คริสต์มาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.26 KB 542
คำสั่งแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ คริสตมาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.87 KB 508
กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.21 KB 490
คำสั่งปฏิบัติงาน วันแม่พระ 14 สิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.39 KB 590
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.71 KB 493
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 545
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2/57 501
งานทะเบียน
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 505
งานธุรการ
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 494
งานวิชาการ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/57 496
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57 494
ฝ่ายจิตตาภิบาล/งานพระพุทธศาสนา
ผังงานคริสต์มาส งานแห่ดาว 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 109.56 KB 485
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 501
กำหนดการวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.61 KB 489
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทสวดภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์สมาพร พันธ์วิไล MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.26 MB 478
คุ่มือการใช้โปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนและประจำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 999
ฟอร์ม กรอกข้อมูลนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.04 KB 508