ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 227.21 KB 74
คำสั่งและกำหนดวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.04 KB 69
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.18 KB 74
ข้อมูลนักเรียน ทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.81 KB 96
โหลด Font Thai for ราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 69
คู่มือโปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 73
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.51 KB 113
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 87
คำสั่งแต่งตั้งครูเตรียมงานวันแห่งความรัก ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 177.31 KB 198
รายชื่อหนึ่งแสนครูดี ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 87
ผลรางวัลคริสมาต ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 81
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 88
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ คริสต์มาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.26 KB 115
คำสั่งแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ คริสตมาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.87 KB 78
กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.21 KB 78
คำสั่งปฏิบัติงาน วันแม่พระ 14 สิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.39 KB 163
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.71 KB 78
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 134
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2/57 88
งานทะเบียน
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 92
งานธุรการ
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 82
งานวิชาการ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/57 84
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57 81
ฝ่ายจิตตาภิบาล/งานพระพุทธศาสนา
ผังงานคริสต์มาส งานแห่ดาว 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 109.56 KB 72
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 82
กำหนดการวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.61 KB 75
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทสวดภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์สมาพร พันธ์วิไล MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.26 MB 69
คุ่มือการใช้โปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนและประจำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 241
ฟอร์ม กรอกข้อมูลนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.04 KB 95