ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 227.21 KB 247012
คำสั่งและกำหนดวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.04 KB 247009
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.18 KB 247014
ข้อมูลนักเรียน ทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.81 KB 247039
โหลด Font Thai for ราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 247005
คู่มือโปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 247009
โลโก้โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 10.51 KB 247052
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 247031
คำสั่งแต่งตั้งครูเตรียมงานวันแห่งความรัก ปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 177.31 KB 247165
รายชื่อหนึ่งแสนครูดี ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 247026
ผลรางวัลคริสมาต ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 247019
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 247031
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ คริสต์มาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.26 KB 247072
คำสั่งแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ คริสตมาส 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.87 KB 247044
กำหนดการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.21 KB 247019
คำสั่งปฏิบัติงาน วันแม่พระ 14 สิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.39 KB 247124
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.71 KB 247026
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 247073
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2/57 247028
งานทะเบียน
ใบสมัครเรียน ระดับอนุบาล1-ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.75 KB 247031
งานธุรการ
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 567 KB 247020
งานวิชาการ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/57 247025
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57 247025
ฝ่ายจิตตาภิบาล/งานพระพุทธศาสนา
ผังงานคริสต์มาส งานแห่ดาว 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 109.56 KB 247013
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.74 KB 247029
กำหนดการวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.61 KB 247017
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทสวดภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์สมาพร พันธ์วิไล MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.26 MB 247006
คุ่มือการใช้โปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนและประจำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 247627
ฟอร์ม กรอกข้อมูลนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.04 KB 247037