ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติ
ประวัติ
ประวัติความเป็นมา (ของชุมชนบ้านหนองซ่งแย้) 
    จากการเล่าสืบต่อกันมาพบว่าหมูบ้านนี้มีความเป็นมาก่อนหู่บ้านอื่นในแถบนี้ เพราะบริเวณนี้มีพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีหนองน้ำหญ่อยู่ใกล้ๆ ถึงสามแห่ง และยังมีลำห้วยใหญไหลผ่านอีกด้วยได้มีผู้คนพยายามมาต้รกรากเป็นหมู่้านหลายครั้แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากบริเวณนี้มีอาเพศหลายอย่างที่โบราณว่า "ผีดุผีแข็" ทำให้ผู้คนล้มป่วยตายเป็นจำนวนมาก จึต้องอพบยพหนีไป แม้ว่าจะมีการอพบพหนีไปหลายครั้หลายกลุ่ม แต่เนื่องจากว่าบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ทำเลอุดมสมบูรณ์จึงมีผู้คนใหม่ๆ พยายามอพยพเข้ามาตั้งรกรากเสี่ยงชีวิตดกันอยู่เรื่อยๆ ในจำนวนคนที่พยายามอพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ มีครอบครัวของนายมหาธิราช ซึ่งอพยพมากจากบ้านไผ่สร้างชางและครอบครัว นายอินทวงศ์ จากบ้านเกี้ยง ซึ่งทั้งสองครอบครัวอพยพมากจากหมู่บ้านอื่น เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ นากจากสอครอบครัวดังก่ล่าวแล้วยังมีครอบครัว นายคำวงศ์ษา ครอบครัว นายเสมียน อ้วน และครอบครัว นายอินทรโคตร ก็ได้อพยพเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านนี้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
ประวัติวัด (โบสถ์ไม้มหัศจรรย์)
ประวัติวัด (โบสถ์ไม้มหัศจรรย์)        
        ประวัติวัดอัครเทวดามีคาแอลหนองซ่งแย้ ได้รวบรวมโดยพระคุณเจ้าบาเยต์ ซึ่งอาศัยข้อมูลจากสมุดบันทึกของคุณพ่อเดชาแวล เจ้าวัดองค์แรกและพยานบุคคล ทั้งพระสงฆ์เจ้าวัดองค์ก่อนๆ และผู้อาวุโสของหมู่บ้าน พอสรุปได้ดังนี้