ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

วงกลม            คือ      ความเป็นผู้มีระเบียบ

เทียนจุด          คือ      คุณธรรม

หนังสือ           คือ      ปัญญา

แสงเทียน         คือ      ชีวิตที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอจึงเจริญก้าวหน้า

สีประจำโรงเรียน เหลือง แดง

                   เหลือง            หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  เสียสละ

                   แดง               หมายถึง   ชัยชนะ  ความสำเร็จ