ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

๑.                             ความเป็นมา

โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๒ ถนนวารีราชเดช ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์  ๓๕๑๒๐  โทรศัพท์  -๔๕๗๑๘๒๑๑  โทรสาร ๐-๔๕๗๑๘๒๑๑   E-mail   Songyaetip@gmail.com website www.songyaetippaya.ac.th สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ภายใต้การดูแลของฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน  อนุญาตให้ เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  บริหารงานโดยคณะนักบวช ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธรเขต ๒

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนซ่งแย้ทิพยาได้รับอนุญาตให้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗ ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๔๙๗ ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๙  หมู่  ๒  ตำบลคำเตย  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนวัดคาทอลิกของสังฆมณฑลอุบลราชธานี ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยบาทหลวงมาร์ติน  บุญเรือง  ศิลาโคตร   เป็นครูใหญ่ / ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต  เปิดทำการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๔ ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ ๑๒๘ คน มีนักเรียนจำนวน ๑๒๒ คน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอนุบาล และปีการศึกษา ๒๕๔๕  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บนเนื้อที่ ๒๕ ไร่ - งานAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 649.1 KB