ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารจากผู้จัดการ
สารจากผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา

สารจากคุณพ่อผู้จัดการ

บาทหลวงธวัชชัย  จันทรกาญจน์

ผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา

 

ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนที่รัก

          ด้วยความคาดหวังในปัจจุบันต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนที่ว่า  โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่สำคัญในลำดับแรกๆ ที่จะต้องพัฒนามนุษย์บนหลักการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพบนพื้นฐานของการเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งหลักการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคำสอนสำคัญของคริสต์ศาสนา  ที่ผู้นำศาสนาในยุคต่างๆ ถ่ายทอดและส่งต่อถึงผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่จะต้องดำเนินการให้หลักการดังกล่าวมีอยู่และคงอยู่ควบคู่กับการจัดการศึกษาตลอดไป  เพื่อพัฒนาหลักพื้นฐานของมนุษย์คือ การเป็นบุคคลที่มีความรู้สำนึกในการดำเนินชีวิตที่มีความรับผิดชอบต่อเสรีภาพและใช้เสรีภาพอย่างถูกต้องด้วยความสำนึกรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

          ดังนั้น  จึงเป็นความจำเป็นที่การจัดการศึกษาจะต้องทำให้แต่ละบุคคลได้ปรับเปลี่ยนเจตคติในการดำเนินชีวิตที่มิได้มุ่งพัฒนาสติปัญญาเป็นหลักอย่างเดียวแต่จะต้องมีเจตคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตคือร่วมกันรับผิดชอบต่อการพัฒนาชีวิต  ให้ความสำคัญต่อการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการปฏิบัติความรัก  ความเมตตาแบบที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์  ดำเนินชีวิตด้วยความเคารพในคุณค่าความเป็นบุคคลของตนและผู้อื่น  เสริมสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลตามบริบทของประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  อันเป็นคุณค่าและมรดกที่หล่อหลอมมนุษย์ให้พัฒนาชีวิตในบริบทสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  เพื่อมุ่งสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์

ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา  โดยคณะผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความตั้งใจที่จะมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้  เจตคติและพฤติกรรมการใช้เสรีภาพในการดำเนินชีวิตที่ให้ ความเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการจัดบรรยากาศห้องเรียน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  เพื่อให้แต่ละคนได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่  โดยการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้โดยมีคุณธรรมอันพึงประสงค์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนต่าง ๆ 

จึงขอฝากความตั้งใจนี้ไว้กับทุก ๆ  ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา เพื่อจะได้มีความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยเพื่อกระทำกิจการต่าง ๆ  ให้สำเร็จตามเป้าประสงค์

ด้วยความสำนึกและขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง และทุกๆ  ท่านครับ

                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                            บาทหลวงธวัชชัย  จันทรกาญจน์

                                                                ผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา