ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ย. 57 ประชุมประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
09 ก.ย. 57 ประเมินผลพัฒนาการระดับปฐมวัน 1/2557
ระดับปฐมวัย
05 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 ธ.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57 ปิดเรียนเทศกาลวันคริสมาส-ปีใหม่
ฝ่ายบริหาร
26 ธ.ค. 57 ถึง 28 ธ.ค. 57 ครูไปทัศนศึกษาดูงาน
ฝ่ายบริหาร
01 ม.ค. 58 ถึง 04 ม.ค. 58 ปิดเทศกาลปีใหม่
ฝ่ายบริหาร
05 ม.ค. 58 เปิดเรียน หยุดวันคริสตมาส และปีใหม่
ฝ่ายบริหาร
05 ม.ค. 58 ประชุมประจำเดือนมกราคม
ฝ่ายบริหาร
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ / ลูกเสือเข้าค่ายพักแรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 58 วันครูแห่งชาติ
ฝ่ายบริหาร
30 ม.ค. 58 ถึง 31 ม.ค. 58 ประเมินผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2557
ฝ่ายวิชาการ
06 ก.พ. 58 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
อาคารมารีย์ ห้องประชุมพระปรีชาญาณ ฝ่ายบริหาร
12 ก.พ. 58 ถึง 14 ก.พ. 58 เตรียมความพร้อม จัดงาน พิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิก
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา / วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้
13 ก.พ. 58 ร่วมฉลองงานเลี้ยง แต่งงาน คุณครูอุษนีย์ ไชยรักษ์ ที่หอประ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา เริ่มเวลา 17.00 น.
หอประชุม โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา / ชุดราตรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
14 ก.พ. 58 ให้ครูทุกท่านเข้าร่วมพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิก "วันแห่งความรัก" Valentine Day 14 ก.พ. 58
ให้ ครู ทุกท่านแต่งชุด ไหม สวยงาม
วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
03 มี.ค. 58 งานวันพระพุทธศาสนา 3 มีนาคม 58 วันมาฆบูชา
ฝ่ายจิตตาภิบาล/งานพระพุทธศาสนา
04 มี.ค. 58 ถึง 05 มี.ค. 58 ประเมินผลการเรียนรู้ปลาย วันที่ 4-5 มีนาคม 58 ปีการศึกษา 2557 ระดั้นชั้น ม.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิยพา ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 58 ประชุมประจำเดือน มีนาคม
ฝ่ายบริหาร
06 มี.ค. 58 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2557
ฝ่ายจิตตาภิบาล
06 มี.ค. 58 ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (บัณฑิตน้อย)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 มี.ค. 58 ถึง 15 พ.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2/2557
ฝ่ายบริหาร
18 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 ประเมินผลการเรียนรู้ปลายปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.1-ม.2
ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 58 ประกาศผลการประเมินผลการเรียนและรับเอกสาร
ฝ่ายวิชาการ+งานทะเบียนวัดผล
03 เม.ย. 58 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนใหม่
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 58 ถึง 03 พ.ค. 58 มอบตัวนักเรียน/จำหน่ายแบบเรียน
ฝ่ายวิชาการ
04 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 พ.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 จำหน่ายหนังสือเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 พ.ค. 58 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2558
ฝ่ายจิตตาภิบาล
29 พ.ค. 58 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
31 พ.ค. 58 วันงดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 มิ.ย. 58 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
05 มิ.ย. 58 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 58
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
05 มิ.ย. 58 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ง่ายบริหารงานวิชาการ
05 มิ.ย. 58 วันสิ่งแวดล้อมโลก
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
05 มิ.ย. 58 วันเลือกตั้งประธานนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ประกอบการขับรถรับ-ส่งนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22 มิ.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน ป.1-ม.3
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
26 มิ.ย. 58 โครงการวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระภาษาไทย / กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
01 ก.ค. 58 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
04 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58 การแข่งขันกีฬาสี ทิพยาเกมส์ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา หมวดพละศึกษา
20 พ.ย. 58 พิธีเปิด ปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน ทิพยาเกมส์ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา พละศึกษา
22 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 เทศกาลคริสมาส ปี 2558
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
10 พ.ค. 59 วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ในหลวง”ฉลอง ราชสมบัติ ๗๐ ปี
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 วัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1-ม.3
01 ส.ค. 59 ประชุมประจำเดือน
05 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
16 ส.ค. 59 สมโภชน์พระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
16 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
01 ก.ย. 59 โครงการเรียนรู้โลกกว้างระดับปฐมวัย
05 ก.ย. 59 ประชุมประจำเดือน
29 ก.ย. 59 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองศาสนนามโรงเรียน และพิธีมิสซาปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559